Popular Today

Jumaat, Oktober 23, 2009

STRATEGI PERTAMA: MEMACU NEGARA KE ARAH EKONOMI BERPENDAPATAN TINGGI

Tuan Yang di-Pertua,

20. Dalam melonjakkan negara ke arah ekonomi berpendapatan tinggi, Kerajaan akan mengambil pendekatan baru berpaksikan inovasi, kreativiti dan nilai tambah tinggi. Langkah ini akan meningkatkan pendapatan per kapita rakyat lebih 2 kali ganda dalam tempoh 10 tahun akan datang.

MENINGKATKAN PELABURAN SWASTA

21. Seperti yang kita maklum, sektor swasta pernah menerajui pertumbuhan ekonomi. Sumbangan pelaburannya mencecah 30 peratus daripada KDNK. Namun, keadaan ini telah berubah sejak krisis kewangan Asia 1997/98. Kini, pelaburan swasta telah menyusut ketara di bawah 10 peratus daripada KDNK. Pelaburan langsung domestik berkurangan daripada 72 bilion ringgit pada tahun 1997 kepada 56 bilion ringgit pada 2008.

22. Oleh itu, sumbangan sektor swasta dalam memacu ekonomi perlu diperkasakan kembali. Bagi tujuan ini, Kerajaan akan memberi keutamaan kepada usaha meningkatkan pelaburan domestik dan menggalakkan syarikat kita di luar negara membawa balik keuntungan untuk melabur semula dalam negeri. Pada masa ini, negara menghadapi persaingan sengit dari negara serantau untuk menarik pelaburan asing yang terhad. Dengan itu, langkah-langkah agresif dan inovatif akan segera diambil bagi menambat dan meningkatkan semula kemasukan pelaburan asing ke Malaysia.

Menyediakan Persekitaran Mesra Perniagaan

23. Berkait dengan persekitaran yang mesra perniagaan, Kerajaan akan menyediakan persekitaran perniagaan yang lebih kondusif melalui perubahan struktur menjadi sebuah ekonomi berorientasikan pasaran. Ke arah ini, Pihak Berkuasa Tempatan hendaklah memudahkan urusan pendaftaran perniagaan dan mempercepatkan pengeluaran Perintah Pembangunan. 2 buah Mahkamah Baru Bahagian Dagang juga telah ditubuhkan oleh Kerajaan dalam usaha mempercepatkan pelupusan kes-kes dagang dan memendekkan tempoh masa penyelesaian kepada 9 bulan saja.

24. Memenuhi maksud sistem penyampaian yang efektif, individu dan syarikat kini hanya perlu menggunakan nombor rujukan tunggal. Maknanya kita tidak perlu lagi bersusah payah menghafal pelbagai nombor rujukan yang kadang-kala mengelirukan dalam urusan seharian di pejabat-pejabat Kerajaan. Perkara ini sudah dimudahkan. Bagi individu, ia dikenali sebagai MyID menggunakan nombor MyKad. Bagi syarikat, dikenali sebagai MyCoID dengan menggunakan nombor pendaftaran Suruhanjaya Syarikat Malaysia.

25. Kedua-dua inisiatif ini telah diperkenalkan pada 1 September 2009. Pada peringkat awal, MyID digunakan di Jabatan Pengangkutan Jalan, Jabatan Imigresen, Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) dan Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN). MyCoID pula, digunakan di LHDN, KWSP, Pembangunan Sumber Manusia Berhad dan SOCSO. Penggunaan MyID dan MyCoID ini akan diperluaskan kepada agensi Kerajaan lain secara berperingkat mulai awal tahun 2010.

Tuan Yang di-Pertua,

26. Didapati usaha gigih untuk menarik individu berbakat dan berkemahiran tinggi dari negara luar adalah kritikal. Untuk ini, Kerajaan akan mempermudah pelaksanaan program pemberian Taraf Pemastautin Tetap (PR) kepada individu berbakat dan berkemahiran tinggi bagi mempercepatkan pemindahan teknologi dan proses transformasi. Selain itu, kini ahli keluarga ekspatriat yang masih berada di bawah tanggungan akan diberi visa secara automatik dalam tempoh 14 hari sahaja. Dengan itu juga, kemudahan PR akan dipanjangkan kepada lelaki warga asing yang berkahwin dengan wanita warganegara Malaysia seperti mana yang diberikan kepada wanita warga asing.

27. Persekitaran mesra perniagaan juga menuntut bekalan elektrik berkualiti tanpa sebarang gangguan untuk menjamin kelancaran operasi perniagaan. Untuk ini, Tenaga Nasional Berhad akan membelanjakan 5 bilion ringgit bagi melaksanakan pelbagai projek penjanaan, penghantaran dan pengagihan bekalan elektrik pada tahun 2010. Ini termasuk pelaksanaan projek hidroelektrik Ulu Jelai di Pahang dan Hulu Terengganu. Manakala, Sabah Electricity Sendirian Berhad akan meningkatkan kapasiti penjanaan elektrik dan memperkukuhkan sistem penghantaran dan pengagihan di negeri Sabah. Langkah ini akan dapat mengurangkan Indeks Tempoh Gangguan Purata Sistem ke tahap 700 minit menjelang 2010.

Pelaksanaan Inisiatif Penswastaan

28. Dalam melaksanakan inisiatif penswastaan, Kerajaan akan mengurangkan secara beransur-ansur penglibatannya dalam aktiviti ekonomi yang bersaing dengan sektor ini. Bagi tujuan tersebut, Kerajaan akan menswastakan syarikat di bawah Kementerian Kewangan dan agensi Kerajaan yang berdaya maju. Gelombang kedua penswastaan ini bermatlamat untuk membolehkan syarikat dan agensi berkenaan beroperasi dengan lebih cekap. Kesan penswastaan ini akan mengurangkan kebergantungan kewangan kepada Kerajaan.

Meningkatkan Inisiatif Projek Perkongsian Awam-Swasta (PPP)

29. Kerjasama awam-swasta akan dipergiatkan dalam usaha untuk menjadikan sektor swasta sebagai peneraju pertumbuhan ekonomi negara. Pelaksanaan projek berimpak tinggi oleh sektor swasta akan dijalankan secara kerjasama dengan Kerajaan. Dalam kerjasama ini, peranan Kerajaan adalah untuk membantu menyediakan prasarana asas agar projek-projek swasta ini berdaya maju. Antara projek yang akan dilaksanakan pada tahun 2010 adalah Pembangunan Kompleks Bersepadu Imigresen, Kastam dan Kuarantin di Bukit Kayu Hitam, pembinaan 6 buah kampus UiTM dan pembangunan Pusat MATRADE.

Mempergiatkan Kemasukan Pelaburan Asing

30. Seperti mana yang kita maklum Malaysia dihimpit persaingan yang sengit daripada negara serantau di dalam merebut pelaburan asing. Dalam keadaan ini, kita tidak boleh berpeluk tubuh dan membiarkan segala peluang berlalu begitu sahaja. Oleh yang demikian, Kerajaan telah mengambil keputusan untuk melonggarkan syarat serta memudahkan prosedur bagi syarikat asing beroperasi di Malaysia.

31. Khazanah Nasional Berhad dan Permodalan Nasional Berhad pula akan terus mempertingkatkan usaha sama dengan pelabur asing dalam bidang seperti pendidikan, pelancongan dan infrastruktur. Kerajaan akan mempergiatkan lagi kemasukan pelaburan asing dengan membenarkan pemilikan ekuiti syarikat dan penglibatan secara usaha sama dalam projek tempatan yang telah dikenal pasti.

32. Jelasnya lagi, tanpa berlengah, kita telah mengorak langkah agresif untuk menarik pelabur dari negara-negara seperti Timur Tengah, China dan India. Syukur, inisiatif ini telah mula membuahkan hasil. Baru-baru ini, sempena lawatan saya ke Arab Saudi, sebuah syarikat negara itu telah menyuntik dana sebanyak 1.5 bilion dolar Amerika. Usaha sama pelaburan berimpak tinggi ini dijayakan dengan 1Malaysia Development Berhad (1MDB.), iaitu sebuah "Sovereign Wealth Fund" dimiliki Kerajaan Malaysia, yang turut melabur sebanyak 1 bilion dolar Amerika.

33. Sehubungan hal ini, saya sering mengingatkan kepada pihak swasta dan syarikat berkaitan Kerajaan, dalam kejayaan meraih keuntungan, hendaklah jangan di lupa kepada tanggung jawab sosial. Kembalilah berbudi kepada masyarakat. Bertolak dari situ, saya ingin mengumumkan bahawa 1MDB akan menubuhkan satu dana tanggungjawab sosial korporat atau CSR, antara tabungan yang terbesar berjumlah 100 juta ringgit sebagai permulaan untuk membiayai aktiviti kemasyarakatan.

Tuan Yang di-Pertua,

MEMPERGIAT PENYELIDIKAN, PEMBANGUNAN DAN PENGKOMERSIALAN

34. Pada masa kini, perbelanjaan ke atas aktiviti R&D adalah jauh lebih rendah, sebanyak 0.6 peratus daripada KDNK berbanding 3 peratus di Amerika Syarikat, 3.5 peratus di Republik Korea dan 2.4 peratus di Taiwan. Justeru, untuk melonjak menjadi sebuah ekonomi berpendapatan tinggi, kita memerlukan asas aktiviti penyelidikan, pembangunan dan pengkomersialan atau R&D&C yang kukuh dengan mengambil langkah-langkah berikut:

Pertama: Merasionalisasikan semua dana juga geran penyelidikan supaya lebih efektif dan mencapai sasaran yang ditetapkan;

Kedua: Menubuhkan sebuah Pusat Inovasi Negara yang dilengkapi dengan satu rangkaian Pusat Kecemerlangan Inovasi di bawah Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi, diselaraskan dengan kerjasama Kementerian Pengajian Tinggi;

Ketiga: Mengintegrasi aktiviti R&D dengan pendaftaran paten, hak cipta dan cap dagangan supaya proses R&D&C dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan. Kerjasama antara agensi paten dan institusi penyelidikan dapat mempercepatkan pengkomersialan hasil penyelidikan; dan

Keempat: Memberi galakan potongan cukai ke atas perbelanjaan bagi pendaftaran paten dan cap dagangan dalam negara kepada perusahaan kecil dan sederhana.

Tuan Yang di-Pertua,

MEMANFAATKAN SEPENUHNYA NICHE AREAS

35. Kita perlu mempergiatkan usaha untuk memanfaatkan sepenuhnya potensi sektor di mana negara mempunyai kelebihan, terutama sektor perkhidmatan. Sehingga ini, sumbangan sektor perkhidmatan kepada KDNK ialah sebanyak 58 peratus dan masih banyak lagi ruang untuk dibangunkan. Justeru, kita perlu memberi tumpuan kepada niche areas berpotensi dan mempunyai rantaian nilai tambah tinggi serta dapat menjana pulangan yang lebih besar. Bidang tersebut termasuk pelancongan, teknologi maklumat dan komunikasi (ICT), kewangan, perbankan Islam, industri halal serta teknologi hijau.

Merancakkan Industri pelancongan

36. Industri pelancongan pula perlu dirancakkan kerana potensinya yang mempunyai nilai tambah tinggi meliputi eko-pelancongan, agro-pelancongan, edupelancongan dan pelancongan kesihatan. Meskipun dalam persekitaran ekonomi dunia yang lembap serta penularan wabak influenza A (H1N1), kunjungan pelancong kekal tinggi pada purata 2 juta sebulan. Sehingga Ogos 2009, kemasukan pelancong asing meningkat 4.4 peratus kepada 15.4 juta, berbanding 14.7 juta dalam tempoh yang sama 2008.

37. Kerana itulah Kerajaan memperuntukkan sebanyak 899 juta ringgit kepada sektor pelancongan bagi tahun 2010. Antara program utama yang akan dilaksanakan adalah:

Pertama: Menarik lebih ramai warga asing daripada United Kingdom, Jepun, Republik Korea, Timur Tengah, India dan China menyertai program Malaysia My Second Home (MM2H);

Kedua: Meningkatkan kualiti infrastruktur pelancongan di pusat pelancongan di seluruh negara seperti program pembangunan eco-tourism dan program peningkatan kemudahan homestay;

Ketiga: Memastikan tenaga kerja barisan hadapan terdiri daripada rakyat tempatan. Untuk ini, pekerja asing yang sedang bekerja di barisan hadapan akan ditamatkan perkhidmatan mereka secara berperingkat;

Keempat: Menggunakan kaedah pengiklanan di internet untuk mempromosi aktiviti pelancongan negara; dan Kelima: Mengadakan lebih banyak produk dan acara pelancongan yang lebih menarik, termasuk KL Grand Prix Fest, Pesta Air Nasional, Rain Forest EcoChallenges dan Malaysia International Golf Exhibition. Kita juga akan membuka pusat membeli-belah barangan berjenama berkonsepkan factory outlet yang berskala besar.

38. Bagi terus memajukan industri pelancongan kesihatan, Kerajaan akan menambah baik galakan cukai untuk penyedia perkhidmatan jagaan kesihatan yang memberi perkhidmatan kepada pelancong kesihatan asing. Dalam hal ini, berita baik kepada penyedia perkhidmatan jagaan kesihatan adalah pengecualian cukai pendapatan mereka ditingkatkan daripada 50 peratus nilai peningkatan pendapatan eksport kepada 100 peratus. Harapan kita, langkah ini membolehkan penyedia perkhidmatan jagaan kesihatan menawar perkhidmatan kesihatan yang berkualiti bagi menarik lebih ramai pelancong kesihatan.

Memantapkan Industri ICT

39. Dalam memantapkan bidang ICT, Kerajaan akan mempercepatkan pelaksanaan High Speed Broadband dengan jumlah kos sebanyak 11.3 bilion ringgit. Sejumlah 2.4 bilion ringgit datangnya daripada pihak Kerajaan dan 8.9 bilion ringgit lagi daripada Telekom Malaysia. Sebagai permulaan, perkhidmatan jalur lebar dengan kelajuan 10 megabit sesaat akan disediakan di kawasan terpilih di Kuala Lumpur dan Selangor menjelang akhir bulan Mac 2010. Seterusnya, perkhidmatan ini akan diperluaskan ke kawasan terpilih di seluruh negara dalam tempoh 2010 hingga 2012.

40. Untuk pengetahuan ramai, kadar penembusan jalur lebar terkini hanyalah 25 peratus. Ia jauh lebih rendah berbanding 95 peratus di Republik Korea, 88 peratus di Singapura, 64 peratus di Jepun dan 60 peratus di Amerika Syarikat. Melihat situasi ini, pada hemah saya, dalam era menuju negara maju, mahu tidak mahu kadar pemilikan komputer dan penembusan jalur lebar harus ditingkatkan. Barulah nanti masyarakat negara ini celik IT, setanding dengan rakyat di negara maju yang lain. Sebagai tanda galakan kepada rakyat dan komitmen yang bersungguh, Kerajaan dengan ini mencadangkan agar pembayar cukai individu diberi pelepasan cukai ke atas yuran langganan jalur lebar sehingga 500 ringgit setahun mulai tahun 2010 sehingga 2012.

41. Pada masa ini, penjawat awam dibenarkan membuat pinjaman Kerajaan untuk membeli komputer setiap 5 tahun dengan maksimum sebanyak 5 ribu ringgit. Bagi menggalakkan pemilikan komputer, syarat ini akan dilonggarkan dengan membenarkan penjawat awam membuat pinjaman setiap 3 tahun sekali.

Tuan Yang di-Pertua,

Mempergiatkan Industri Halal

42. Umat Islam di seluruh dunia kini jumlahnya melebihi 1.8 bilion. Hari demi hari permintaan untuk perkhidmatan dan produk halal menurut syariah Islam semakin meningkat hingga mencecah 2.1 trilion dolar Amerika setahun. Malah, golongan bukan Islam yang turut berminat terhadap produk halal juga semakin meningkat. Dalam konteks ini, sebagai negara Islam yang sedang berkembang maju, Malaysia sudah mula dikenali sebagai hab makanan dan produk halal. Sayugialah kita mengambil peluang untuk menjadi peneraju kepada industri ini.

Bagi memajukan lagi industri halal, Kerajaan akan:

Pertama: Menggubal Akta Halal dengan kerjasama Majlis Agama Islam negeri yang akan menjadi asas pembangunan, pengawal seliaan dan penguatkuasaan aktiviti industri halal;

Kedua: Memperbadankan Halal Industry Development Corporation (HDC) sebagai sebuah agensi di bawah Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri. Agensi ini akan menyediakan satu pelan tindakan pembangunan industri halal;

Ketiga: Mempertingkatkan Pensijilan Halal oleh JAKIM melalui kerjasama dengan institusi antarabangsa untuk mendapatkan pensijilan piawaian seperti Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) dan Amalan Pengilangan Terbaik (GMP). Ini membolehkan sijil Halal JAKIM mendapat pengiktirafan antarabangsa; dan

Keempat: Membangunkan sistem anti penyeludupan produk halal di 3 entry point dan 3 pelabuhan utama untuk membantu agensi seperti Kastam Diraja Malaysia, Jabatan Perkhidmatan Veterinar dan JAKIM dalam usaha mencegah kegiatan penyeludupan dan mengurangkan risiko wabak penyakit. Untuk tujuan ini, sebanyak 24 juta ringgit akan disediakan oleh pihak Kerajaan.

Tuan Yang di-Pertua,

MEMAJUKAN SEKTOR PERTANIAN

43. Bak kata orang tua-tua, berbudi pada tanah akan tentu membawa hasilnya. Ternyata, lapangan pertanian merupakan antara sektor yang menjadi sumber penting pendapatan rakyat di luar bandar dan pertumbuhan ekonomi negara. Kerajaan yakin sektor ini berupaya dipertingkatkan untuk memainkan peranan yang lebih besar dalam menjana ekonomi rakyat. Oleh itu, transformasi sektor ini perlu dipergiatkan bermula daripada peringkat tanaman hingga ke pemasaran hasil pertanian. Proses ini membabitkan program menarik lebih ramai usahawan tani muda, menggalakkan amalan pertanian terbaik dan menaik taraf prasarana pertanian. Saya ingin memaklumkan di sini bahawa satu peruntukan besar sejumlah 6 bilion ringgit akan digunakan untuk sektor ini seperti berikut:

Pertama: Menaik taraf dan membaik pulih sistem infrastruktur pengairan dan saliran di dalam dan luar jelapang padi. Nikmatnya akan melimpah ruah kepada seramai 180 ribu petani dengan peruntukan sejumlah 137 juta ringgit;

Kedua: Tahun depan, sejumlah 70 juta ringgit telah diperuntukkan oleh Kerajaan bagi melaksanakan projek Empangan Paya Peda di Terengganu. Ini pastinya akan membawa kemudahan kepada ramai pesawah apabila keupayaan bekalan air Skim Pengairan Padi daerah Besut ditingkatkan;

Ketiga: Berita baik kepada industri akuakultur. Sejumlah 82 juta ringgit akan diagihkan manfaatnya kepada lebih 1,150 peserta dalam memodenkan industri akuakultur serta melaksanakan skim latihan pengusaha dan penternak akuakultur. Penumpuan akan diberikan kepada pembenihan perikanan dan pembangunan ikan hiasan;

Keempat: Tidak lupa kepada industri tanaman makanan seperti buah-buahan, sayur-sayuran, perladangan organik, herba, rumpai laut dan sarang burung walit, Kerajaan telah bersetuju memperuntukkan sebanyak 149 juta ringgit;

Kelima: Untuk membangunkan prasarana keperluan asas ladang ternakan dan mewujudkan rantaian bekalan dalam industri pengeluaran daging lembu dan kambing, peruntukan sejumlah 58 juta ringgit telah dikhaskan; dan

Keenam: Kita akan melaksanakan program inkubator untuk melatih dan membimbing belia serta graduan menjadi usahawan tani berjaya. Program ini akan dijalankan secara kerjasama di antara Kementerian Pertanian, Industri dan Asas Tani, Kementerian Belia dan Sukan, Universiti Putra Malaysia, AgroBank dan Wilayah Pembangunan Koridor.

44. Sejajar dengan matlamat ini, saya gembira dengan agenda FELDA untuk menjadi gedung makanan negara yang mampu mengeluarkan hasil tanaman berskala besar. Kawasan tanah lapang di penempatan FELDA akan ditanam dengan tanaman seperti cili, terung, bunga kantan dan pisang. FAMA akan membantu memasarkan hasil tanaman tersebut. Selain itu, pada 23 Ogos yang lalu, saya telah menyarankan FELDA, FELCRA dan RISDA bekerjasama mewujudkan satu konsortium bagi melaksanakan pelbagai projek industri hiliran dan huluan berimpak tinggi.

45. Sukacita ingin saya umumkan, bahawa konsortium usaha sama ini akan ditubuhkan pada akhir tahun 2009 dengan modal berbayar sebanyak 300 juta ringgit, iaitu 100 juta ringgit daripada setiap agensi tersebut. Konsortium ini akan terbabit dalam perkongsian teknologi, pengurusan perladangan, kerjasama perniagaan termasuk aktiviti pembekalan dan pemprosesan keluaran pertanian.

46. Manakala, bagi memastikan hasil pertanian negara dapat dipasarkan ke luar negara dengan lebih cekap dan cepat, usaha penambahbaikan kemudahan kargo perlu dipertingkatkan. Untuk ini, MASkargo akan meningkatkan kapasiti kemudahan kargo udara bagi pengedaran hasil pertanian yang mudah rosak untuk dieksport. Langkah ini akan dapat membantu pengusaha untuk mengeksport lebih banyak hasil pertanian.

Tuan Yang di-Pertua,

47. Sebagai sebuah pentadbiran yang mendahulukan rakyat, segala sumpah janji dan khidmat diabdikan tidak lain tidak bukan, adalah untuk melihat kesejahteraan serta kemakmuran dinikmati semua pihak tanpa sebarang pengecualian. Saya sentiasa mahukan pentadbiran Kerajaan ini prihatin terhadap keluh kesah dan rintihan golongan seperti petani dan nelayan. Kita faham akan jerih payah mereka menongkah arus kehidupan, memugar tanah dan bergelut dengan badai demi mencari rezeki. Jadinya, untuk membela untung nasib golongan ini, sukacita diumumkan di sini bahawa Kerajaan akan menyediakan subsidi, insentif dan bantuan berjumlah hampir 2 bilion ringgit.

48. Antara subsidi dan insentif yang disediakan pada tahun 2010 adalah subsidi harga padi lebih 400 juta ringgit, subsidi baja padi hampir 300 juta ringgit. Manakala insentif peningkatan, pengeluaran hasil padi dan subsidi beras membabitkan hampir 220 juta ringgit. Selain itu elaun sara hidup nelayan dan insentif mendapat peruntukan 170 juta ringgit. Inilah buktinya bahawa Kerajaan bukan sekadar membuat omongan dan janji-janji kosong. Kita telah merencana yang terbaik untuk rakyat, kita telah mendahulu dan mempertamakan kehendak rakyat, hakikatnya kita sedang mengota apa yang dijanjikan, bahkan, akan berusaha membuat lebih daripada ini sebagai sebuah Kerajaan yang menjuarai kebajikan serta periuk nasi rakyat.

Tuan Yang di-Pertua,

MENGGALAKKAN INDUSTRI PEMBINAAN

49. Jika ditinjau secara keseluruhannya, industri pembinaan telah mencatat pertumbuhan positif dicelah-celah persekitaran ekonomi yang sukar. Tampaknya, sektor ini berupaya untuk diperkembangkan lagi dengan pelaksanaan pelbagai projek pembangunan Kerajaan. Sememangnya langkah ini turut mencergaskan industri berkaitan bahan binaan dan merancakkan sektor perkhidmatan. Bagi tahun 2010, saya ingin mengumumkan bahawa peruntukan lebih 9 bilion ringgit disediakan untuk membiayai projek infrastruktur termasuk:

Pertama: 4.7 bilion ringgit untuk projek jalan dan jambatan. 2.6 bilion ringgit untuk bekalan air dan perkhidmatan pembetungan; dan

Kedua: Menyediakan 899 juta ringgit untuk kemudahan rel, 820 juta ringgit untuk pelabuhan dan perkhidmatan laut dan bakinya sebanyak 276 juta ringgit untuk projek lapangan terbang.

MEMPERKASA PERUSAHAAN KECIL DAN SEDERHANA

50. Di sudut yang lain, seperti yang sering saya nyatakan, Kerajaan ini bukan lah sekadar menumpu kepada inisiatif niaga besar-besaran atau projek mega saja. Dalam nafas yang sama adalah menjadi tanggung jawab Kerajaan untuk terus memperkasa perusahaan kecil dan sederhana atau PKS. Pada masa ini, terdapat 79 bentuk dana pinjaman dan geran PKS berjumlah 8.8 bilion ringgit yang dikendalikan oleh pelbagai agensi. Bagi memudahkan akses pembiayaan PKS, ia sedang diperkemaskan kepada hanya 33 jenis dana yang akan diselaraskan oleh SME Corp.

51. Kerajaan juga memperuntukkan sebanyak 350 juta ringgit kepada SME Corp. di mana 200 juta ringgit untuk skim pinjaman mudah PKS dan 100 juta ringgit untuk skim peningkatan dan keupayaan PKS dan bakinya untuk program penjenamaan dan promosi PKS. Kadar faedah bagi pinjaman mudah yang ditawarkan oleh SME Corp. akan diselaraskan supaya sama dengan kadar yang dikenakan oleh Institusi Kewangan Pembangunan.

52. Selain itu, terdapat 6 tabung PKS yang dikendalikan oleh Bank Negara Malaysia berjumlah 13.4 bilion ringgit. Tabung ini telah memberi manfaat kepada 46 ribu PKS dengan nilai pembiayaan 20 bilion ringgit. Dalam hal ini, pihak Kerajaan telah menerima maklum balas dan sedar tentang rungutan ramai berkaitan betapa susah dan lecehnya untuk mendapatkan pinjaman seperti ini. Lantas, demi memastikan dana ini disalurkan dengan cepat dan mudah, Kerajaan memutuskan bahawa institusi kewangan hendaklah meluluskan pembiayaan mikro dalam purata 6 hari, manakala tempoh pengeluarannya pula dalam purata 4 hari saja.

53. Kerajaan juga memperuntukkan 538 juta ringgit bagi melaksanakan pelbagai program pembangunan PKS. Ini termasuk:

Pertama: Peruntukan sebanyak 281 juta ringgit kepada Perbadanan Negeri;

Kedua: Peruntukan 200 juta ringgit kepada Tabung Kumpulan Usaha Niaga (TEKUN). Ini termasuk 20 juta ringgit disediakan kepada usahawan kecil kaum India yang merupakan tambahan kepada peruntukan sedia ada 15 juta ringgit. Untuk meningkatkan kecekapan pengurusan TEKUN, proses pembiayaan dan bayaran balik pinjaman akan di struktur semula supaya lebih berkesan dan hasilnya boleh dinikmati oleh lebih ramai usahawan kecil; dan

Ketiga: Peruntukan 57 juta ringgit untuk pembelian ruang niaga, penyediaan infrastruktur luar kawasan perindustrian dan Skim Kilang Bimbingan menerusi SME Bank.

Tuan Yang di-Pertua,

MEMBANGUNKAN TEKNOLOGI HIJAU

54. Teknologi hijau, yang menjangkau pelbagai bidang, berpotensi menjadi sektor penting dalam pembangunan ekonomi. Ke arah ini, Kerajaan telah melancarkan Dasar Teknologi Hijau Negara pada bulan Ogos yang lalu. Dasar ini bertujuan menyediakan hala tuju pengurusan alam sekitar yang mapan. Untuk menggalakkan lagi pembangunan aktiviti teknologi hijau, Kerajaan akan:

Pertama: Menstruktur semula Pusat Tenaga Malaysia sebagai Pusat Teknologi Hijau Negara dengan tanggungjawab untuk menyediakan pelan tindakan pembangunan teknologi hijau. Pusat ini berperanan sebagai focal point untuk menetapkan piawaian dan mempromosi teknologi hijau. Untuk memperhebatkan aktiviti kesedaran mengenai betapa perlunya menghijau persekitaran dan mengamalkan budaya hidup yang mesra alam, peruntukan sebanyak 20 juta ringgit akan disediakan;

Kedua: Menganjurkan pameran antarabangsa tentang teknologi hijau pada April 2010. Pameran ini dijangka dapat menarik syarikat terkemuka dunia dan pakar dalam bidang teknologi hijau;

Ketiga: Menjadikan Putrajaya dan Cyberjaya sebagai Bandar Teknologi Hijau yang akan menjadi pelopor kepada pembangunan bandar lain; dan

Keempat: Memberi keutamaan kepada barangan dan perkhidmatan yang mesra alam sekitar dan mematuhi standard produk teknologi hijau dalam perolehan Kerajaan.

55. Seterusnya, bagi memajukan pembekalan dan penggunaan teknologi hijau, Kerajaan akan mewujudkan satu dana berjumlah 1.5 bilion ringgit. Dana ini membolehkan syarikat pengeluar dan syarikat pengguna teknologi hijau membuat pinjaman mudah untuk membiayai aktiviti mereka. Bagi syarikat pengeluar, pinjaman maksimum yang boleh dibuat adalah 50 juta ringgit dan syarikat pengguna 10 juta ringgit. Sebagai tanda komitmen, Kerajaan akan menanggung 2 peratus daripada jumlah kadar faedah dengan nisbah jaminan Kerajaan 60 peratus dan institusi perbankan 40 peratus. Permohonan pinjaman boleh dibuat melalui Pusat Teknologi Hijau Negara. Skim ini dijangka akan memberi faedah kepada lebih 140 buah syarikat dan dimulakan pada 1 Januari 2010.

Menggalakkan Pembinaan Bangunan Hijau

56. Bagi tujuan meluaskan penggunaan teknologi hijau lagi, Kerajaan telah melancarkan Green Building Index (GBI) pada 21 Mei 2009. GBI adalah satu indeks penarafan hijau ke atas bangunan mesra alam. Didapati, bangunan hijau dapat menjimatkan kos utiliti dan memelihara kualiti alam sekitar. Kerana itulah Kerajaan menggalakkan teknologi hijau dan mencadangkan agar:

Pertama: Pemilik bangunan yang telah memperoleh Sijil GBI mulai 24 Oktober 2009 hingga 31 Disember 2014 diberi pengecualian cukai pendapatan bersamaan perbelanjaan modal tambahan bagi memperoleh Sijil berkenaan; dan

Kedua: Pembeli yang membeli bangunan dan rumah kediaman yang telah memperoleh Sijil GBI daripada pemaju hartanah diberi pengecualian duti setem ke atas surat cara pindah milik. Amaun pengecualian adalah bersamaan dengan kos tambahan bagi memperoleh sijil berkenaan. Pengecualian ini adalah layak bagi pembeli yang menyempurnakan perjanjian jual beli mulai 24 Oktober 2009 hingga 31 Disember 2014.

Tuan Yang di-Pertua,

MENGGALAKKAN INDUSTRI KREATIF

57. Dalam memacu negara ke kemuncak kemajuan, kreativiti dan daya pemikiran di luar kotak perlu dicambah dan dirangsangkan. Lantaran itu, industri kreatif wajar dimajukan lagi untuk menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi negara. Industri ini meliputi seni persembahan dan muzik, reka bentuk, animasi, pengiklanan dan pembangunan kandungan. Bagi menyelaras perkembangan pelbagai segmen dalam industri ini, Kerajaan akan:

Pertama: Menggubal Dasar Industri Kreatif yang komprehensif sebagai asas pembangunan industri kreatif negara;

Kedua: Menyediakan Dana Industri Kreatif berjumlah 200 juta ringgit bagi membiayai aktiviti seperti pengeluaran filem dan drama, muzik, animasi, pengiklanan dan pembangunan kandungan tempatan. Dana berbentuk pinjaman dengan kadar faedah rendah akan dikendalikan oleh Bank Simpanan Nasional. Yang mustahaknya, urusan mendapatkan pinjaman ini akan dipermudahkan supaya boleh dimanfaatkan oleh industri; dan

Ketiga: Kepada para penggiat seni, mereka tidak sekali-kali diabaikan. Kerajaan akan menubuhkan Tabung Kebajikan Penggiat Seni bagi memastikan kebajikan warga seni sentiasa terbela dan diberi perhatian. Dengan ini, sejumlah 3 juta ringgit akan diperuntukkan sebagai geran pelancaran.

18 ulasan:

Unknown berkata...

TAWARAN PINJAMAN UNTUK SEMUA (MEMOHON SEKARANG)

Adakah anda seorang ahli perniagaan atau perempuan? Adakah anda dalam mana-mana tekanan kewangan? adakah anda memerlukan wang untuk memulakan perniagaan anda sendiri? Adakah anda mempunyai pendapatan yang rendah dan sukar untuk mendapatkan pinjaman dari bank-bank tempatan dan institusi kewangan lain? Jawapan: Di sini, Christiana Anderson Firma Pinjaman adalah jawapannya. Kami menawarkan;

a) pinjaman peribadi, pengembangan perniagaan.
b) Perniagaan Mula-up dan pendidikan.
c) penyatuan hutang.
d) Pinjaman Wang Hard.

Walau bagaimanapun, kaedah kami menawarkan kemungkinan untuk menunjukkan jumlah pinjaman yang diperlukan dan juga jangka masa yang anda mampu untuk menyelesaikan pembayaran balik pinjaman dengan kadar faedah sebanyak 2%. Ini memberikan peluang sebenar untuk mendapatkan wang yang anda perlukan anda. Calon yang berminat perlu menghubungi kami melalui: angeladavidsloan@gmail.com

Sandra Ovia Loan Firm berkata...

Hello, Saya Puan Sandra Ovia, wang pemberi pinjaman swasta, adakah anda dalam hutang? Anda memerlukan rangsangan kewangan? kami juga menyediakan pinjaman akhir tahun, pinjaman untuk christmas pakej, tahun baru, seorang sehingga bil anda, mengembangkan perniagaan anda dan juga untuk pengubahsuaian rumah anda. Saya memberi pinjaman kepada syarikat-syarikat tempatan, antarabangsa dan juga pada kadar faedah yang sangat rendah sebanyak 2%. Anda boleh menghubungi kami melalui E-mel: (sandraovialoanfirm@gmail.com)
Anda dipersilakan untuk syarikat pinjaman kami dan kami akan memberikan anda perkhidmatan yang terbaik kami.

fatma berkata...

Saya mahu semua orang untuk membaca mesej ini dengan teliti. Saya amat gembira untuk membuat kesaksian bagaimana saya mendapat pinjaman saya pinjaman pemberi pinjaman legit, saya telah menderita di tangan pemiutang internet palsu di laman web tertentu, saya telah digunakan dalam beberapa syarikat pinjaman di sini dan semua yang mereka lakukan adalah bertanya kepada saya untuk pembayaran dan selepas pembayaran, saya tidak akan mendapatkan pinjaman daripada mereka, mereka adalah orang-orang yang salah. Saya dalam kesakitan kerana hutang saya, dan saya dibayar bayaran lain untuk mendapatkan pinjaman untuk membuat saya hutang yang lebih besar. Saya amat gembira apabila rakan saya memberitahu saya bahawa dia mendapat pinjaman daripada internet, dia adalah orang yang memberitahu tentang Theresa syarikat pinjaman, dan saya memohon pinjaman sebanyak $ 100,000 USD Saya mengikuti semua prosedur, saya berfikir bahawa saya melakukan tidak akan mendapatkan pinjaman, tetapi saya amat gembira apabila pinjaman saya diluluskan dan dihantar ke akaun bank saya secara langsung dalam tempoh 24 jam yang terpakai. Saya telah membayar semua hutang saya sekarang dan saya mendapat kewangan yang stabil kerana saya menulis mesej ini. Oleh itu, jika mana-mana anda berada di sini untuk memohon pinjaman, anda perlu menghubungi theresaloancompany di Kesatuan E-mel, mereka adalah satu-satunya pemberi pinjaman pinjaman itu adalah benar, yang lain adalah palsu. Hanya ikut semua prosedur dalam Theresa syarikat pinjaman dan saya memberi jaminan kepada anda bahawa anda juga akan mendapatkan pinjaman anda seperti saya dan kawan saya. Anda perlu bijak supaya anda tidak akan kehilangan wang seperti saya, hubungi Theresa kini dalam e-mel mereka jika anda benar-benar memerlukan pinjaman theresaloancompany@gmail.com
hubungi saya dan juga supaya saya boleh memberikan maklumat lanjut mengenai feyzilfatma@gmail.com
Terima kasih kerana membaca kesaksian saya dan saya bersyukur kepada Tuhan Bantuan

Tanpa Nama berkata...

Adakah anda memerlukan pinjaman segera untuk membayar bil, pengembangan perniagaan, badan korporat atau pinjaman peribadi? Hubungi kami hari ini untuk pinjaman yang cekap dan dipercayai puasa semalam di melalui e-mel: elenanino07@gmail.com

Regards
Puan Elena

Widya Okta berkata...

Saya Widya Okta, saya ingin memberi keterangan kerja yang baik dari Allah dalam hidup saya kepada bangsaku yang sedang mencari untuk pinjaman di Asia dan bahagian lain perkataan, kerana ekonomi yang buruk di beberapa negara. Adakah mereka sesiapa yang mencari pinjaman di antara kamu? Kemudian, anda perlu berhati-hati kerana banyak syarikat pinjaman penipuan di sini di internet, tetapi mereka masih tulen sekali dalam syarikat pinjaman palsu. Saya telah menjadi mangsa yang 6 kredit peminjam penipuan, saya hilang begitu banyak wang kerana saya mendapatkan pinjaman daripada syarikat mereka. Saya hampir mati dalam proses kerana saya ditahan oleh rakyat hutang saya sendiri, sebelum i adalah pembebasan dari penjara dan seorang kawan saya yang saya menerangkan keadaan saya kemudian memperkenalkan saya kepada sebuah syarikat pinjaman reliabl yang SANDRAOVIALOANFIRM. Saya mendapat pinjaman saya Rp900,000,000 dari SANDRAOVIALOANFIRM sangat mudah dalam tempoh 24 jam yang i digunakan, Jadi saya membuat keputusan untuk berkongsi kerja yang baik dari Allah melalui SANDRAOVIALOANFIRM dalam kehidupan keluarga saya. Saya meminta nasihat anda jika anda memerlukan pinjaman anda lebih baik hubungan SANDRAOVIALOANFIRM. menghubungi mereka melalui e-mel:. (Sandraovialoanfirm@gmail.com)
Anda juga boleh menghubungi saya melalui e-mel saya di (widyaokta750@gmail.com) jika anda mendapati sukar atau mahu prosedur untuk mendapatkan pinjaman.

Unknown berkata...

Hmmm masih lagi tak jumpa apa yg dicari

Unknown berkata...

Hmmm masih lagi tak jumpa apa yg dicari

Dangote Loan Company berkata...


Tuan Nyonya
Terutama di seluruh dunia, Anda perlu pinjaman uang antar individu untuk mengatasi kesulitan keuangan akhirnya memecahkan kebuntuan diprovokasi oleh bank, oleh penolakan file aplikasi pinjaman Anda. Kami adalah jaringan ahli keuangan swasta mampu membuat pinjaman untuk jumlah yang Anda butuhkan dan dengan kondisi yang membuat hidup Anda lebih mudah. Kami dapat membantu Anda dalam bidang berikut:
Keuangan *
* Home Loan
* Investasi Pinjaman
* Auto Pinjaman
* Konsolidasi hutang
* Line of Credit
* Kedua Mortgage
* Akuisisi kreditan
Anda terjebak, Bank dilarang dan Anda tidak mendapatkan manfaat dari bank atau Anda lebih baik memiliki sebuah proyek dan membutuhkan pembiayaan, kredit buruk atau membutuhkan uang untuk membayar tagihan, uang untuk berinvestasi pada bisnis. Sementara kami siap melayani anda untuk aplikasi pinjaman pribadi Anda dari € 500 sampai € 10 juta untuk masing-masing tertentu dapat membayar tingkat bunga 1,5%. Kami berada dalam posisi untuk memenuhi peminjam kami dalam waktu 12 jam sejak diterimanya permohonan mereka.
Silahkan hubungi kami untuk lebih jelasnya;
dangotegrouploandepartment@gmail.com

Sulis Susanti berkata...

Halo, nama saya Sulis Susanti dari Indonesia, saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengingatkan semua pencari pinjaman sangat berhati-hati karena banyak perusahaan pinjaman penipuan di sini di internet, tetapi mereka masih yang asli di perusahaan pinjaman palsu.
Beberapa bulan yang lalu saya tegang finansial dan putus asa, aku jatuh korban penipuan oleh beberapa perusahaan pinjaman online, karena saya perlu sebuah perusahaan pinjaman yang jujur.

Aku hampir menyerah, tidak sampai saya mencari nasihat dari seorang teman yang kemudian mengarahkan saya untuk pemberi pinjaman pinjaman yang sangat handal JOY WILSON LOAN FIRM, yang meminjamkan pinjaman tanpa jaminan dari 750 juta rupiah dalam waktu kurang dari 24 jam tanpa tekanan atau stres pada tingkat bunga rendah dari 2%. Saya sangat terkejut ketika saya memeriksa rekening bank saya dan menemukan bahwa jumlah pinjaman yang saya diterapkan langsung ditransfer ke rekening bank saya tanpa penundaan atau kekecewaan, karena saya berjanji bahwa saya akan berbagi kabar baik sehingga orang bisa mendapatkan pinjaman dengan mudah tanpa stres.

Saya ingin Anda yakin dan percaya diri bahwa ini adalah asli karena saya memiliki semua bukti pengolahan pinjaman ini termasuk kartu id, dokumen perjanjian pinjaman dan semua kertas kerja. Saya percaya Ibu Joy Wilson sepenuh hati karena dia telah benar-benar membantu dalam hidup saya. Anda sangat beruntung memiliki kesempatan untuk membaca kesaksian ini hari ini. Jadi, jika Anda membutuhkan pinjaman apapun, silahkan hubungi perusahaan melalui email: (joywilsonloanfirm@gmail.com)
Anda juga dapat menghubungi saya melalui email saya di (sulissusanti971@gmail.com) jika Anda merasa sulit atau ingin prosedur untuk memperoleh pinjaman

Sandra Ovia Loan Firm berkata...

AKHIR TAHUN PINJAMAN DI RATE SANGAT RENDAH.
Halo, aku Mrs. Sandra Ovia, pemberi pinjaman uang pribadi, yang Anda dalam utang? Anda membutuhkan dorongan keuangan? pinjaman untuk mendirikan sebuah bisnis baru, untuk bertemu dengan tagihan Anda, memperluas bisnis Anda di tahun ini dan juga untuk renovasi rumah Anda. Aku memberikan pinjaman untuk lokal, internasional dan juga perusahaan pada tingkat bunga yang sangat rendah dari 2%. Anda dapat menghubungi kami melalui Email: (sandraovialoanfirm@gmail.com)
Anda dipersilakan untuk perusahaan pinjaman kami dan kami akan memberikan yang terbaik dari layanan kami.

Unknown berkata...

Adakah anda memerlukan pinjaman untuk memulakan perniagaan? Ia mengambil
pinjaman untuk membayar bil anda? Pada masa ini kami menawarkan
Pinjaman pendidikan, Pinjaman perniagaan, Pinjaman rumah, Pinjaman pertanian,
Pinjaman peribadi, pinjaman Kereta, dll. Jika anda perlu
menyatakan minat anda terhadap pinjaman, supaya kami dapat
menghantar lebih banyak maklumat kepada anda.
Hubungi kami melalui e-mel: sandradonaldloancompany@gmail.com.
Terima kasih

JERRY berkata...

Assalamualaikum, saya JERRY ANDI sangat senang karena saya mendapat pinjaman dari Anthony Yuliana Pemberi Pinjaman Saya tidak pernah percaya bahwa saya bisa mendapatkan pinjaman di situs ini, semua pujian ditujukan kepada TUHAN, saya mendapat pinjaman sebesar Rp70.000. 000 juta dari Anthony Yuliana Pemberi Pinjaman semoga ALLAH memberkati mereka semua, saran saya kepada mereka yang mencari pinjaman di situs ini bahwa mereka harus sangat berhati-hati karena ada banyak pemberi pinjaman palsu, untuk pinjaman 100%, hubungi (anthony.yulianalender @ gmail.com) BBM INVITE ((E37F9BCC)) atau melalui whatsapp +2348138908619 Anda juga dapat menghubungi saya melalui email saya {jerryandi843@gmail.com}

AIDA berkata...

Hari yang baik untuk orang-orang baik dari Indonesia. Saya ingin berbagi kesaksian saya tentang bagaimana pemberi pinjaman yang baik Anthony Yuliana Lenders membantu saya dan mengubah kehidupan seluruh keluarga saya dengan pinjaman besar, nama saya Aida Ninin dari Indonesia, saya sudah menjadi korban dari pemberi pinjaman palsu yang menjanjikan saya pinjaman tetapi saya kecewa, saya telah kehilangan Rp 20.000.000 juta ketika saya melamar Rp 800.000.000.000 saya hampir mati, saya tidak punya tempat untuk pergi. Bisnis saya hancur, dan dalam proses itu saya kehilangan putra saya. Saya tidak tahan lagi dengan kejadian ini, saya bertemu dengan seorang teman yang bernama Jerry Andi, dia memperkenalkan saya kepada pemberi pinjaman yang baik, Anthony Yuliana Lenders yang akhirnya membantu saya mendapatkan pinjaman di perusahaan dan saya mendapatkan jumlah persis yang saya lamar, saya dapat jumlah pinjaman sebesar Rp 800.000.000 juta dari Pemberi Pinjaman Anthony Yuliana setelah saya membayar asuransi pinjaman dan biaya transfer saya dan saya sangat senang, saya ingin menggunakan kesempatan ini untuk berterima kasih kepada Allah, semoga Allah terus memberkati Anthony Pemberi Pinjaman Yuliana Saya juga akan ingin menggunakan kesempatan ini untuk memberi nasihat kepada sesama orang Indonesia, bahwa jika Anda memerlukan pinjaman asli dan ingin mendapatkan pinjaman cepat dengan tingkat bunga 1%, cukup daftarkan ibu yuliana melalui email: (anthony.yulianalenders@gmail.com) BBM PIN (E37F9BCC) Anda juga dapat menghubungi saya melalui email, (aidaninin12@gmail.com)

Dewi fendi berkata...

dewifendi2017@gmail.com

Selamat siang semua orang. Saya Dewi Fedi dari Kota Indonesia. Saya ingin berbagi kisah sukses besar yang terjadi dalam hidup saya karena semua orang tahu bahwa dalam hidup Anda mungkin ada waktu yang buruk jangan khawatir waktu yang baik pasti akan datang hanya bersabar dan miliki mendapat fokus bagian dari pengalaman hidup saya, saya ingin mengucapkan terima kasih (ANTHONY YULIANA LENDERS) atas kebaikan, ketulusan, kesetiaan dan kejujuran mereka dalam hidup saya. Hanya beberapa bulan yang lalu, saya mencari pinjaman sebesar Rp100.000.000 juta karena saya kehabisan uang untuk bisnis saya dan saya tidak dapat membayar tagihan dan pekerja lagi. Saya scammed Rp10, juta penipuan penebus penipuan pinjaman ATM dan saya memutuskan untuk tidak terlibat dalam bisnis seperti itu lagi saya tidak pernah tahu bahwa perusahaan yang nyata seperti (ANTHONY YULIANA LENDER) masih ada di dunia ini sampai mantan rekan kerja saya (Tuan Jerry) Andi) yang memberi tahu saya tentang sebuah perusahaan yang mengakui pinjaman besar di Eropa, saya memintanya untuk alamat yang dia beri tahu tetapi memiliki email (anthony.yulianalenders@gmail.com) karena penampilan dan perbuatan saya, dia meyakinkan saya bahwa jika saya melamar saya akan memberikan kredit untuk bisnis pada awalnya saya berdebat dengan dia, saya meyakinkan dia ketika dia mengatakan kepada saya bahwa uang yang kita bayar utang dan memulai bisnisnya adalah dari ((ANTHONY YULIANA LENDERS)) yang merupakan perusahaan asli, meskipun saya tidak pernah percaya dia, saya membuat percobaan dan saya senang saya lakukan, saya diberi jumlah pinjaman dari Rp 100.000.000 juta, oleh perusahaan ini ((ANTHONY YULIANA LENDERS) setelah itu membayar asuransi pinjaman saya dan biaya transfer Jika Anda membutuhkan pinjaman asli, sah atau bantuan keuangan dan Anda dapat diandalkan, dapat dipercaya dan mampu bayar kembali pada saat jatuh tempo dana saya akan menjadi saran Anda untuk menghubungi: (anthony.yulianalenders@gmail.com) dan Anda bebas dari penipuan di internet. Terima kasih (ANTHONY YULIANA LENDERS) untuk memulihkan hidup saya. Apakah Anda berasal dari Asia atau Eropa dan di luar mencari pinjaman yang sangat Asli? kisah sukses memiliki perubahan dengan (anthony.yulianalenders@gmail.com)

JERRY berkata...

Assalamualaikum, saya JERRY ANDI sangat senang karena saya mendapat pinjaman dari Anthony Yuliana Pemberi Pinjaman Saya tidak pernah percaya bahwa saya bisa mendapatkan pinjaman di situs ini, semua pujian ditujukan kepada TUHAN, saya mendapat pinjaman sebesar Rp70.000. 000 juta dari Anthony Yuliana Pemberi Pinjaman semoga ALLAH memberkati mereka semua, saran saya kepada mereka yang mencari pinjaman di situs ini bahwa mereka harus sangat berhati-hati karena ada banyak pemberi pinjaman palsu, untuk pinjaman 100%, hubungi (anthony.yulianalender @ gmail.com) BBM INVITE ((E37F9BCC)) atau melalui whatsapp +2348138908619 Anda juga dapat menghubungi saya melalui email saya {jerryandi843@gmail.com}

Susan bowman berkata...

BERITA BAIK SEMUA ORANG
Adakah anda berfikir untuk mendapatkan bantuan kewangan, anda serius memerlukan pinjaman segera, anda berfikir untuk memulakan perniagaan anda sendiri, anda berada dalam hutang, ini adalah peluang anda untuk mencapai hasrat anda kerana kami menyediakan pinjaman peribadi, pinjaman perniagaan, dan pinjaman korporat , Dan segala macam pinjaman pada kadar faedah 2%. kami adalah 100% syarikat pinjaman legit, kami menjamin semua pelanggan berharga kami bahawa mereka akan mendapatkan semua pinjaman individu dengan senyuman di wajah mereka.
Untuk maklumat lanjut sila hubungi kami sekarang melalui e-mel:
Susanbowmanloancompany@gmail.com

dan anda juga boleh menghubungi kami di Whatsapp dengan Nombor ini
+12027538718

Amisha berkata...

Saya telah berpikir bahwa semua perusahaan pinjaman online curang sampai saya bertemu dengan perusahaan pinjaman Suzan yang meminjamkan uang tanpa membayar lebih dulu.

Nama saya Amisha, saya ingin menggunakan media ini untuk memperingatkan orang-orang yang mencari pinjaman internet di Asia dan di seluruh dunia untuk berhati-hati, karena mereka menipu dan meminjamkan pinjaman palsu di internet.

Saya ingin membagikan kesaksian saya tentang bagaimana seorang teman membawa saya ke pemberi pinjaman asli, setelah itu saya scammed oleh beberapa kreditor di internet. Saya hampir kehilangan harapan sampai saya bertemu kreditur terpercaya ini bernama perusahaan Suzan investment. Perusahaan suzan meminjamkan pinjaman tanpa jaminan sebesar 600 juta rupiah (Rp600.000.000) dalam waktu kurang dari 48 jam tanpa tekanan.

Saya sangat terkejut dan senang menerima pinjaman saya. Saya berjanji bahwa saya akan berbagi kabar baik sehingga orang bisa mendapatkan pinjaman mudah tanpa stres. Jadi jika Anda memerlukan pinjaman, hubungi mereka melalui email: (Suzaninvestment@gmail.com) Anda tidak akan kecewa mendapatkan pinjaman jika memenuhi persyaratan.

Anda juga bisa menghubungi saya: (Ammisha1213@gmail.com) jika Anda memerlukan bantuan atau informasi lebih lanjut

lady mia berkata...

KABAR BAIK!!!

Nama saya Lady Mia, saya ingin menggunakan media ini untuk mengingatkan semua pencari pinjaman agar sangat berhati-hati, karena ada penipuan di mana-mana, mereka akan mengirim dokumen perjanjian palsu kepada Anda dan mereka akan mengatakan tidak ada pembayaran di muka, tetapi mereka adalah penipu , karena mereka kemudian akan meminta pembayaran biaya lisensi dan biaya transfer, jadi berhati-hatilah terhadap Perusahaan Pinjaman yang curang itu.

Perusahaan pinjaman yang nyata dan sah, tidak akan menuntut pembayaran konstan dan mereka tidak akan menunda pemrosesan transfer pinjaman, jadi harap bijak.

Beberapa bulan yang lalu saya tegang secara finansial dan putus asa, saya telah ditipu oleh beberapa pemberi pinjaman online, saya hampir kehilangan harapan sampai Tuhan menggunakan teman saya yang merujuk saya ke pemberi pinjaman yang sangat andal bernama Ms. Cynthia, yang meminjamkan saya pinjaman tanpa jaminan sebesar Rp800,000,000 (800 juta) dalam waktu kurang dari 24 jam tanpa konstan pembayaran atau tekanan dan tingkat bunga hanya 2%.

Saya sangat terkejut ketika saya memeriksa saldo rekening bank saya dan menemukan bahwa jumlah yang saya terapkan dikirim langsung ke rekening bank saya tanpa penundaan.

Karena saya berjanji bahwa saya akan membagikan kabar baik jika dia membantu saya dengan pinjaman, sehingga orang bisa mendapatkan pinjaman dengan mudah tanpa stres atau penipuan

Jadi, jika Anda memerlukan pinjaman apa pun, silakan hubungi dia melalui email nyata: cynthiajohnsonloancompany@gmail.com dan atas karunia Allah, ia tidak akan pernah mengecewakan Anda dalam mendapatkan pinjaman jika Anda mematuhi perintahnya.

Anda juga dapat menghubungi saya di email saya: ladymia383@gmail.com dan Sety yang memperkenalkan dan memberi tahu saya tentang Ibu Cynthia, ini emailnya: arissetymin@gmail.com

Yang akan saya lakukan adalah mencoba untuk memenuhi pembayaran cicilan pinjaman saya yang akan saya kirim langsung ke rekening perusahaan setiap bulan.

Sepatah kata cukup untuk orang bijak.

Kongsi Link Anda